// Informasjon til privatkundar
//

// //

//
//

// //

//

// //

Kva kan du gjere sjølv?

I dag har dei aller fleste mange elektriske apparater, varmeomnar, lamper m.m. i heimen. I dei seinare åra har myndigheitene endra litt på forskriftene, slik at ein sjølv har lov til å utføre ein del enkle koblingar på utstyr med laus ledning og som ikkje blir sett på som ein del av den faste installasjonen. Alle koblingar som blir gjort må gjerast skikkeleg slik at det ikkje oppstår fare for brann eller andre skader. Brot på forskriftene kan føre til straffeansvar og i tillegg redusert utbetaling av forsikringssum ved ulykke eller brann.

Les meir…

HOLEN INSTALLASJON AS | NESTANGEN | 6856 SOGNDAL | TLF. 57 67 75 00 | FAX. 57 67 75 01 | NO 952 054 511 MVA | E-POST: post@holen-installasjon.no